தசாவதாரம்
1.மச்சாவதாரம்

<
2.கூர்மாவதாரம்

3.வராக  அவதாரம்

5.வாமன  அவதாரம்